I♥U

♥ روز دختـر مبـارك ♥

 

  عـزیزم امـروز روز تـوسـت 

   امـیدوارم از لحـظه لحـظه زندگیـت لـذت ببـری  

   و بـه تمـام خواسـته هـای زندگـیت برسـی عشـقم  

   تبـریک بـه بهـترین دخـتر دنیـا هانیـتام روزت مبـارک عزيزترينم     

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥ دسـتمو بگیـر ♥

 

دسـتمو بگیـر نـزار اشتـباه بـرم جـز در خـونت تـو بگـو کـجا بـرم

بـی قـرارتم ای هـمه قـرار مـن ، تـو بـی کـسیام عـشق تـو تبـار مـن

عشـق اول و  آخـر مـن سـایه ی تـو رو سـر مـن

ای هـمه ی بـاور مـن ای کـس و کـارم

بـه تـو مـدیونم بـه نگـات بـه هـمه عاشـق کـشیات

مـیزنه دل سـر بـه هـوات تـا تـو رو دارم

جـای تـو تـوی دل شـکستست ، اسـمت کلیـد هـمه ی درای بسـتست

وقتـی دلـم از زنـدگی سـیره ، یـاد تـو مرهـم واسـه ی دلـای خسـتست

مـن سـرگردنـو ببیـن اشـکای پنـهونو ببیـن 

غـربت مهـمونو ببیـن تـو پـناهم بـاش

دستای خالیمو ببین بی پر و بالیمو ببین 

گرفتاریهامو ببین تکیه گاهم باش

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥دلـتـَنـگـت میـشَـوَم ♥

 ~̮ۣۜ͠واســـــه عـــــــشقمـــ می نویـــــسمــــ̮ۣۜ͠
 
~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠
 
 
 
~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠

~̮ۣۜ͠هـنـوز هـم گـاهیــ~̮͠


             ~̮ۣۜ͠بی آنکـه بـخـواهَمْ... دلـتـَنـگـت میـ شَـوَم~̮͠

             ~̮ۣۜ͠دلـتـنـگِ بـودنَـتْ~̮͠


            ~̮ۣۜ͠ حـَتـی هـَمـان بــودنِ کمْ رنـگـت~̮͠

             ~̮ۣۜ͠خـیـلیــ وقْـت بـود کـه دلـَم میـ خـواست بـگویـم~̮͠


          ~̮ۣۜ͠دوسـتـَتْ دارَم̮͠~̮͠

   ~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠

       

~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠

~̮ۣۜ͠تــــوکه غَـریـبـه نیــستـیــ~̮͠


              ~̮ۣۜ͠دیــگر نـمیـ توانم خودم را به آن راهی که~̮͠


              ~̮ۣۜ͠نمیـ دانـم کـجـاسـت بــــزنـــم~̮͠


              ~̮ۣۜ͠دلــم هـمـان راهیــ را میـ خـواهـد~̮͠


              ~̮ۣۜ͠که تـــــو در امــتـدادش ایـستــاده بـــاشی~̮͠

             ~̮ۣۜ͠دوسـتـَتْ دارَم̮͠~̮͠~̮͠

           ~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠~̮ۣۜ͠

 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥ اِنـتــِخـآب ♥

 

♥ ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥  هــآنـیتـآم    •٠·˙ ˙·٠•    

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ درگـیرِ رویـآے تـوئم مـَنو دوبـآره خـوآب کـُـטּ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  دنـیـآ اگــﮧِ تـَنـهام گـُـذآشت تـو مـَنــُو  اِنتـِخآب کـُـטּ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  دِلـِت از آرزوـےِ مـَـטּ انـگآر بــے خــَبر نـَبـود  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

                   

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  حـَتــے تـو تـَصـمیمآـےِ مـَـטּ چـشمآت بــے اثـَـر نـَبـود  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  خـوآستـَم بهـِت چـیزـے نـَـگــَم تـآ بـآ چـشآم خـوآهِش کـُنــَمـ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  درارو بـَسـتـَم روت تـا اِحسـآسِ آرامـِش کـُنــَمـ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

                   

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  بـآور نِمـی کـُنــَم ولــے ، اِنـگآر غـُـرورِ مـَـטּ شِکــَستـ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  اگــﮧِ دِلِـت میـخوآد بـرـے ، اِصـرآر مـَـטּ بــے فآیدستـ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  هـَـر کـآرـے میـکـُنـﮧ دِلــَم تـا بغـضـَمـُو پنـهـُـوטּ کـُنــﮧ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  چــے میـتونـﮧِ  فِـکر تــُورو از سـَـر ِ مـَـטּ بیـروטּ کـُنــﮧ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

                   

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  یـآد دآغ رو دِلــَم بـذآر یـآ کـِﮧ از عِشـقت کــَم نـَکـُـטּ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

  ــ Ҳ̸Ҳ̸Ҳ  تمـآم تــُو سـَهـم مـَـنـﮧِ بــِه کــَم قآنعــَم نکــُטּ  Ҳ̸Ҳ̸Ҳ ــ

♥ ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥  هــآنـیتـآم    •٠·˙ ˙·٠•     

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥ دِلـبـَـر مـَــטּ ♥

♥ _  دِلـبـَــــــر مـَـــــטּ  _ ♥

 ♥ _   دِلـبـَر مـَـטּ چقـَـدر طـَـلاست   _ ♥

♥ _   هــَدیـﮧ خـُـدآست تـآج رو سـَـر مـَـטּ   _ ♥

♥ _   عِشـق و بـاور مــَטּ   _ ♥

♥ _   طـَعـم لـَبـش بـوسـﮧ عــَسـَل   _ ♥

♥ _   قـِصــﮧ و غـَـزل   _ ♥

♥ _   شـآعر شـَـبِ مــَטּ   _ ♥

♥ _   ذِکـر رو لــَبِ مـَـטּ   _ ♥

♥ _   عـَطـر تـَنـِش مـُشـتـﮧ بــَهآر   _ ♥

♥ _   گــَرم و بیقــَرآر   _ ♥

♥ _   داغـے تـَـبِ مــَטּ   _ ♥

♥ _   بـآغ کـوکـَبِ مـَـטּ   _ ♥

 ـᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ- 

ـᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ-

♥ _   وقتـے مـے خـَنـدے آسِـموטּ ابـر غـَـمـُو پــَس مـے زنــَـﮧ   _ ♥

♥ _   اطـلـَسیا غـُنـچـﮧ میـدטּ رو بــَرگآ شـَـبنـَم مـے زنـَــﮧ   _ ♥

♥ _   بـآ نیـم نِگـآه اولـت عـاشقے مـآتـَم مـے گـیرهـ   _ ♥

♥ _   نِمـے ذارم کِــﮧ سـَرنوشـت عِشـقتو ازم بگـیرهـ   _ ♥

♥ _   حـالا جـوטּ مـَنـے عـُـمرمے تـآروپـودم   _ ♥

♥ _   حـَـریر دلمــَو از نِگـآت بآفتــﮧِ بـودم   _ ♥

♥ _   دوستِت دآرم دلبـَر مـَن هـآنیتآم  _ ♥

 ـᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ-

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥ دلتـــــنگـــــ ♥

ܓ  دلتـــــنگـــــم  ܓ

 ܓ   روزی کـه از تـو جـدا شـم روز مـرگ خنـده هـامه   ܓ

ܓ   روز تنـهایی دسـتام فصـل سـرد گـریه هـامه   ܓ

ܓ   تـوی اون کـوچه غمـگین جـای پـای تـو مـونده  ܓ

ܓ   تـو بـا خـوشحالی امـید منـو تنـهایی و حـسرت  ܓ

ܓ    تـو تـوی بـاغ پـرگـل مـن تـوی ایـن شـهر غـریبم  ܓ

ܓ   بـعد تـو گـریه رفـیقم بـعد تـو داده فـریبم  ܓ   

ܓ  حـالا مـن تنـها و خسـته تـوی ایـن شـهر غـریبم تـوی ایـن شـهر غریـبم  ܓ

-ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ  ᶠᵒʳ ᵉᵛᵉʳ-

-ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ  ᶠᵒʳ ᵉᵛᵉʳ-

ܓ   خـیلی وقتـه کـه دلـم بـرای تـو تنـگ شـده  ܓ

ܓ    قلـبم از دوری تـو بـدجوری دلتـنگ شـده  ܓ

ܓ    بـعد تـو هیـچ چیـزی دوسـت داشـتنی نیـست  ܓ

 ܓ   کـوه غـصه از دلـم رفتـنی نیـست  ܓ

 ܓ   حـرف عشـق تـو رو مـن بـا کـی بـگم  ܓ

 ܓ   هـمه حـرفا کـه آخـه گفتنـی نیـست  ܓ

ܓ    خیـلی وقتـه کـه دلـم بـرای تـو تنـگ شـده  ܓ

ܓ    قلبـم از دوری تـو بدجـوری دلتـنگ شـده  ܓ

-ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ  ᶠᵒʳ ᵉᵛᵉʳ-

-ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ  ᶠᵒʳ ᵉᵛᵉʳ-

ܓ   پـر از یـاد تـو پـر از خـاطره چـشام هـر شـب از نبـودت پـره  ܓ

ܓ   اگـه قلـب مـن واسـت میـزنه اگـه بـی چشـات دلـم میشـکنه  ܓ

ܓ   قـله ی آرزوی مـن تـو هـمه افکـار منـی  ܓ

ܓ   معـجزه خـواب واسـه ی چشـمهای بیـدار مـنی  ܓ

-ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ  ᶠᵒʳ ᵉᵛᵉʳ-

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥ انقــدر دوســت دارم ♥

ܓ ܓ ܓ ܓ

انقــدر دوســـــــــــــــت دارم

                          ܓ ܓ ܓ ܓ✿                           

ܓ ܓ ܓ ܓ

✿ من گریتو میبینم احساستو میفهمم

دستات تو دستامه من حالتو میفهمم

 من گریتو میشناسم وقتی که چشات بستست

دستات تو دستامه انگار دلت خستست

ܓ ܓ ܓ ܓ

ܓ ܓ ܓ ܓ

 انقدر دوست دارم که حاضرم بمیرم

تو یک لحظـہ بخندی غم چشماتو نبینم

 انقدر دوست دارم که حاضرم نباشم

تو فکرو خیالم دلو دستاتو بگیرم

ܓ ܓ ܓ ܓ

انقــدر دوســـــــــــــــت دارم

ܓ ܓ ܓ ܓ

ܓ ܓ ܓ ܓ

 دستات که تو دستامه من حال خوشی دارم

وقتی که تو اینجائی از عشق تو میبارم

 دستات که تو دستامه حس تو رو می گیرم

مجنون نگات میشم بی عشق تو میمیرم

ܓ ܓ ܓ ܓ

ܓ ܓ ܓ ܓ

 انقدر دوست دارم که حاضرم بمیرم

تو یک لحظـہ بخندی غم چشماتو نبینم

 انقدر دوست دارم که حاضرم نباشم

تو فکرو خیالم دلو دستاتو بگیرم

ܓ ܓ ܓ ܓ

انقــدر دوســـــــــــــــت دارم

ܓ ܓ ܓ ܓ

   دوست دارم اشکاتم

ܓ ܓ ܓ ܓ 

∪  ◯  工  ㄥ◯∨モ   ㄚ 

ܓ ܓ ܓ ܓ 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥ دلـتنــگ تــــوام ♥

ܓ ܓ ܓ ܓ

  دلـــتنـــــــــــــــگ تــــــــــــــــــــــوام

ܓ ܓ ܓ ܓ

ܓ ܓ ܓ ܓ

   دلتـنگ تـوام امـا ایـن حـس و نمیـگیری   

   ای حـادثه سـازِ مـن از چـی مـگه دلگیـری    

   دلتنـگِ تـوام بـرگرد رویـایِ شبـایِ مـن    

   میمـیره دلـم بـی تـو کـاش بـودی بـه جـایِ مـن    

ܓ ܓ ܓ ܓ

ܓ ܓ ܓ ܓ

   هـر شـب تـویِ رویاهـام عـطرِ تـورو کـم دارم    

   تنـهام ولـی دستـامو تـویِ دستـی نمیـذارم  

   دلتنـگِ تـوام جـونم تنـها بـی تـو دلخـونم    

   ایـن دوری واسـم سخـته تنـهایی نمیـتونم    

ܓ ܓ ܓ ܓ

ܓ ܓ ܓ ܓ

   یـادِ اون نـگاهی کـه رفتـی تـو چـشات دیـدم    

   میـشد نـری از دنـیا کـاش اینـو میـپرسیدم    

   دلسنـگی کـه میـتونی بگـی از مـن گـریزونی    

   منـی کـه پـایِ تـو سوخـتم واسـه تـو کـه نمـیدونی    

ܓ ܓ ܓ ܓ

ܓ ܓ ܓ ܓ

   هـر شـب تـویِ رویاهـام عـطرِ تـورو کـم دارم    

   تنـهام ولـی دستـامو تـویِ دستـی نمیـذارم  

   دوسـتت دارم هـانیتام   

ܓ ܓ ܓ ܓ

∪  ◯  工  ㄥ◯∨モ   ㄚ    

ܓ ܓ ܓ ܓ

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥می خواهم بگویم دوســتت دارم♥

.。.✿✿.。.

.。.✿می خواهم بگویم دوســـــــتت دارم✿.。.

.。.✿ می خواهم از تو بگویم✿.。.

.。.✿بی آنکه در جســـــــــــــــــــتجوی قافیه ها باشم✿.。.

.。.✿و بی آنکه حتی در جســــــــــــــتجوی واژه ها باشم✿.。.

.。.✿می خوام از تو بگــــــویم✿.。.

.。.✿از تو که ناخواسته با سکوتــــــــــــــــت منو می شکنی✿.。.

.。.✿از تو که عاشقانه دوستت دارم و نمی دانی دوستت دارم✿.。.

.。.✿با ساده ترین کلمات✿.。.

.。.✿همراه با همین اشکی که دارد می غلتد و فرو می افتد✿.。.

.。.✿می خواهم بگویم دوستت دارم✿.。.

.。.✿نه می خواهم از آسمان برایت خورشـــــــید را بیاورم✿.。.

.。.✿نه می خواهم ستــــــــــاره ها را برایت بچینم✿.。.

.。.✿نه می خواهم به شهر آرزوها و رویاها بروم✿.。.

.。.✿و نه می خواهم به اندازه این ســــــــکوت تلخ فریاد بزنم✿.。.

.。.✿می خواهم بگویم دوســـــــتت دارم✿.。. 

.。.✿✿.。.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥تــــو زیـــبا تــریـن آرزوی مـــنی♥

دوستــــ دارمــــ عشقــــــــــــــــــــــــم

اشـــــــکانمــــ

تــــو زیـــــــبا تــــریــن آرزوی مـــــــنی

   

    

کاش وقتی تگرگ تنهایی میبارد من لایق آن باشم که چتری باشم دردستان تو

   

 

ایـنـکـــه

میـان دسـتـانَـتـــــ

لـحـظـه اے‌ چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم

و دنـیــــا بـــه سکـوتـــــِ صـــداے‌

نَـفَـس هــایَـتـــــ فــــرو رَوَد

نمیــــدانــــــے

هـیـجـــانــــے‌ ستـــــ  

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥روزت مبــارک نـــفسم♥

  ≈روزت مبــارک نـــفسم≈ 

دوســـتت دارم، نه واسه اینكه تنهام

دوســـتت دارم، چون تو گفتی، همیشه هستی باهام

دوســـتت دارم، نه واسه اینكه بی قرارم

دوســـتت دارم، چون تو گفتی، هیچ وقت نمیكنی خارم

دوســـتت دارم، نه واسه اینكه دربه درم

دوســـتت دارم، چون تو گفتی، میگیری بال و پرم

دوســـتت دارم، نه واسه اینكه دل تنگم

دوســـتت دارم، چون تو گفتی، همیشه باهات یكرنگم

دوســـتت دارم، نه واسه اینكه دورم

دوســـتت دارم، چون تو گفتی، واست یه هم زبونم

دوســـتت دارم، نه واسه اینكه هستی تو رویام

دوســـتت دارم، چون تویی تنها فرشته آرزوهام

دوســــتت دارم، نه واسه ادامه حیاتم

دوســـتت دارم، چون تویی تنها فرشته نجاتم

دوســـتت دارم، نه واسه یه روز و دو روز

دوســـتت دارم، واسه همیشه، واسه هر روز

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥ روزت مبــارک بـانوی مـن ♥

 

  ≈روزت مبارک عشقم≈ 

  ≈روزت مبارک عشقم≈ 

تو اي زيباترين بانوي شعرم : دوستت دارم

و نام اين غزل را مي گذارم : دوستت دارم

کنون دستم پر از خالي ، ولي دل ، نغمه سازست

و اين جمله تمام آنچه دارم : دوستت دارم

ندارم هديه اي قابل ، چه نسبت خاک را با افلاک

ولي روزت مبارک همسرم : دوستت دارم

در اين دريای بی ساحل ، که مردم را خدايي نيست

تو تنها ناخدايی و کس و کارم ، دوستت دارم

در اين غمخانه ی دنيا ، چه باشد دلخوشی من را  

به جز اين بيت تکراري شعرم : دوستت دارم

تو اي زيباترين بانوي شعرم : دوستت دارم

هـــانیتام عــزیزم دوستـــت دارم

  ≈روزت مبارک عشقم ≈   

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥ برای تو می نویسم ♥

 

مے نِويسَم بَراےِ تُو ... تآ بِدانے بَرآے هَميشـﮧ دَر قَلبَم جآے دآرے

برای تو می نویسم ... برای تویی كه قلبت پـاك است ...

برای تو می نویسم ...
 
برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توست ...

برای تویی كه قلبم منزلگه عـــشـــق توست ...

برای تویی كه احساسم از آن وجود نازنین توست ...

برای تویی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد ...

برای تویی كه چشمانم همیشه به راه تو دوخته است ...

برای تویی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی ...

برای تویی كه وجودم را محو  وجود نازنین خود كردی ...

برای تویی كه هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است ...

برای تویی كه سـكوتـت سخت ترین شكنجه من است ...

برای تویی كه قلبت پـاك است ...

برای تویی كه در عشق ، قـلبت چه بی باك است ...

برای تویی كه عـشقت معنای بودنم است ...

برای تویی كه غمهایت معنای سوختنم است ...

برای تویی که آرزوهایت آرزویم است هــانیــتـام ...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥دوسـِــــت دارم♥

دوسـِــــــــــــــــــــــــت دارِّم

دوسـِــــــــــــــــــت دارِّم

دوسـِــــــــــــت دارِّم

دوسـِــــــت دارِّم

دوسـِــت دارِّم

نیم نگاهت را بہ تمام دنیا نخواهم فروخت بے آنکہ ذره اے بہ یادم باشے

 ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ

هستم ولى نیستم هر لحظه کنارت، نیستم ولى هستم هر لحظه به یادت

 عــآشقـآنہ پـآیبندتـ شـدم 

من عادتم شده تنها بدون تو ، هر روز راه برم تو این پیاده رو

من عادتم شده چیزی نخوام ازت ، فکر منو نکن خوبم گلم فقط

دلواپس توام که ساده می شکنی و کوه غمی ، ولی حرفی نمی زنی

میترسم از پس دردات بر نیای ، من عادتم شده چیزی ازم نخوای

دردا و خستگی ماله خودت شده چیزی نمی گی و اصرار بی خوده

اصرار می کنم انکار میکنی حرفای قبلتو تکرار می کنی

این که تو میگی من تنها کس توام دنیاییه ولی دلواپس توام

زیباترین آغاز را با تو تجربه کردم، پس تا زیباترین پایان با تو می مانم

با تو از خاطره ها سرشارم

با تو تا آخر شب بیدارم

عشق من دست تو یعنی خورشید

گرمی دست تو را کم دارم 

 دلتنگم کاش میشد ببینی اشــــــــــــــــــــــــــــک چشام رو

هر وقت دلتنگ شدی

به یاد بیار کسی رو که خیلی دوستت داره

هروقت ناامید شدی

به یاد بیار کسی رو که تنها امیدش توئی

وقتی پر از سکوت شدی

به یاد بیار کسی رو که به صدات محتاجه

وقتی دلت خواست

به یاد بیار کسی رو که تو دلت یه کلبه ساخته از غصه بشکنی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥نـــَــــزار بـــِـــرم♥

نـــَــــزار بـــِـــرم

صدام كن این دم آخر آخه فردا دیگه دیره

آخه فردا دیگه نیستم كسی جامو نگیره 

خداحافظ كه دلگیرم سراغت رو نه نمیگیرم

ببین گفتم خداحافظ یه كاری كن دارم میرم

یه كاری كن بذار حتی بمونم تو بهم بد كن

پشیمون میشم از رفتن بیا راه منو سد كن

واسه رفتن بگو دیره بگو شب دست و پا گیره

دارم راهی میشم جونم چرا گریه ت نمیگیره

چرا با چشمای گریون میخوای باشم یه سرگردون

پا شو این لحظه حساسه یه جوری منو برگردون

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥ دلوآپســَم نــَزار ♥

دلوآپســَم نــَزار 

دلوآپســَم نــَزار تـُــو ایـטּ دلوآپـَسـے بـمیــرَمـ

نِـمـیدونم از کـے بـآید سـُــرآغتو بگـیرَمـ

تـآ کـِـے بـآیـَد نـَـزارم اشـکآمـُـو کــَسے ببـینـﮧ

تـآ کِـے بـآیـَد فــَقـَط تـو رویـآ دَسـتآتــُو بگـیرَمـ ؟

دَسـتاتـُـو تـو رویـــآ هـَـمَش میگـیرَمـ

تـو خـوآبَم غــَریبـﮧ هـآ میـخوآטּ تــُـو رو ازَم بگـیرَטּ

دَسـتآمــُـو  مــُـحکـَم تــَر بگـیر عـَـزیزَمـ

اونـایے کــﮧ پآپیـچت شـُــدטּ خـُــدا کـُـنـﮧ بمـیرَטּ

فاصـلــَموَטּ طولـآنیــﮧ امـآ هـَـنوز تـو قـَلـبـَمـ

امیـد دآرَم حـَـرف دلـَـم بـه دَسـتِ تــُـو رسـیدهـ

چـشمآے مــَن هیـچ مـُــوقع بـارونے نـَبـودهـ

امـآ ایـن مـُــدت اشـکآم بـﮧ خــــُـــــدآ امـونـَمو بــُـریدهـ

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥ عــیدت مـُـبارک هـــآنیــتآم ♥

 

 •٠·˙   هـــآنـــیتــآم عـــِـشقـَـم عـِــیدت مـُـبــارکـــ عــَــزیزمـ  ˙·٠• 

 •٠·˙   مـیخوآمـ هَـفت سـین عـِـید رو بـآ تـو بچـینَمـ   ˙·٠•

•٠·˙   سَـبزه رآ مــِثلـــ روے سَـبزه اتـ   ˙·٠•

•٠·˙   سَمـنو مــِثلـــ شـیرینے لبخـندتـ   ˙·٠•

•٠·˙   سـآیـﮧ دآنــﮧ بـه رنـگ چشـم هـآیَتـ   ˙·٠•

•٠·˙   سـِـرکه مــِثلـــ تــُـرشے مهربآنـیتـ   ˙·٠•

•٠·˙   سـیب مــِثلـــ تـردیـﮧ گـونـﮧ هـآیَتـ   ˙·٠•

•٠·˙   سـِـکـﮧ مــِثلـــ درخـششـ قلـبَتـ   ˙·٠•

•٠·˙   سـیر مــِثلـــ تـُـنـدے کلامَـتـ   ˙·٠•

•٠·˙   دوسـتـِت دآرم تَنهـــا بَهـــُـونــه زنـــدگیــــمـ   ˙·٠•

♥   خـواستَم بـَرایَت هـَدیـﮧ بگـیرَمـ  ♥

♥  گـُـل گـُفـتـ : کـِه مـَرا بفرسـت کـﮧ مَظهَر زیـباییَمـ  ♥

♥  بَـرگ گـُفـتـ : مـَرا بـفرست کـِــﮧ مَـظهَر ایسـتادگے اَمـ ♥

♥ بـید گـُـفت : کـِـه مـَرا بفـرست کـِــﮧ مَـظهَر ادبـَم کـِــﮧ هَمیـشـﮧ سَـر بــﮧ زیـر دارَمـ ♥

♥  بـه فـِـکر فـرو رَفتـَم و سَـرم را بــﮧ زیـر انداختـَم بــﮧ نـاگـاهـ قَلـبَم را دیـدَمـ  ♥

♥  کــِﮧ بـهتَریـטּ چـیز در زندگیـَم هـَستـ  ♥

♥  بــﮧ ناگــﮧ فـَریاد زدَمـ  ♥

♥  کـﮧ قلبَــــــم را مـی فرسـتَمـ  ♥ 

♥  هـــآنیتـــآم عـِشـــقـِ مــَטּ عیــــدت مـُبـــارَکـــــ

♥  از خــُـدا میخوامـ سالے پـُـر از روزهاے خوب و پــُر از مـُوفقیـت داشتهـ باشـیمـ گـُلـمـ

♥  سـال جـَــدید در کـِـنار هـــَـم بــﮧ هـَــرچی مـیخوایمـ مـیرسیمـ عـَــزیزمـ  ♥ 

 

Ҳ  مــَن عـاشقت هــَستـَم ...  Ҳ

Ҳ  و تـا انتــَهاے ایـن دنیـاے پـُـر از تـُهـے  Ҳ

Ҳ  هـیچ کـارے بـه جـُـز دوسـت داشـتـَنـَت نـَـدارم  Ҳ

Ҳ   هـیچ دلـیلے بــَرای تـَنـها گـُذاشـتـَنت نــَدارم  Ҳ

Ҳ  هـیچ بــَهانه اے بــَراے از یـاد بـُردنــَت  Ҳ

Ҳ   حـَتـے بــَراے لـَحـظه اے نــَدارم ...  Ҳ

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥هَمین کـ ه هَستـــے♥

Ҳ̸Ҳ̸ҳدسـتـانـت كــﮧمـال مـن بـاشـد هـيـچـكـس مـرا دسـت كـم نـمـﮯگـيـردҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳهَمین کـ ه هَستـــےҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳهَمین کـ ه لآبلآے کلمـآتمҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳنَفَس میکشـــےҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳرآه میروے Ҳ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳدر آغوشم میگیرےҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳ  •٠·˙ ˙·٠•  Ҳ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳهَمین کـ ه پناه ِ وآژه هایــَم شده اےҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳهَمین کـ ه سآیـ ه ات هَســتҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳهَمین کـ ه کلمـآتم از بـے"تو"یـےҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳیتیم نشده اَندҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳکافـیـ‌ست برآے یـــِک عمر آرآمـــِشҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳبــآش!Ҳ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳحتـــے هَمین قدر دورҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳحتـــے هَمین قدر دست نیافتنےҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳ  •٠·˙ ˙·٠•  Ҳ̸Ҳ̸ҳ 

Ҳ̸Ҳ̸ҳنبـوده  نيستــ ـ  نخواهد بود! عزيزتر از تـو کسے براے منҲ̸Ҳ̸ҳ

 Ҳ̸Ҳ̸ҳمهـــربـانی ،مفهــوم ِنـــگاه ِتــوست ..که دنیـــا را به مـن ،هــدیه می کــندҲ̸Ҳ̸ҳ

  Ҳ̸Ҳ̸ҳاشـــــــــــــــکانـــمҲ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳ  •٠·˙ ˙·٠•  Ҳ̸Ҳ̸ҳ 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥ چـــشـم انــتظـاره عـِـشــقَمـ ♥

 ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥

Ҳ̸Ҳ̸ҳ پَنجـرهـ هـآ رو وآ کـُنـید کــِـه عِـشـقَم از سَـفر میـآد Ҳ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳ بَـرآے غــُربَت شَـبم مـُـژده اے ار سـَحر مـیآد Ҳ̸Ҳ̸ҳ

 ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥

 Ҳ̸Ҳ̸ҳ صـِـدآے پآشـُـو می شـنَوم تـُو کـُوچــه هـآ قـَدم زَنـوטּ Ҳ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳ پـَر می کـشـﮧ دلَم بـَرآش بـه سـوے مـآه تــُو آسـِـموטּ Ҳ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳ آهـاے آهـاے سِــتآره ها فـآنوس رآه اوטּ بـشیـטּ Ҳ̸Ҳ̸ҳ

 ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥

 ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥

Ҳ̸Ҳ̸ҳ بگیـن بیـآد از ایـن سـَفر تـو ایـن شَـب سِــتآره چـیـטּ Ҳ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳ پنجـره هآ رو وآ کـُنـید گــُل بریـزین سَـبد سَـبد Ҳ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳ مـیآد کـِـه پیشـَم بمـُـونـﮧ گـُفـتـﮧ نِـمـیره تـا ابـَد Ҳ̸Ҳ̸ҳ

 ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥

Ҳ̸Ҳ̸ҳ سِــتآره ها بهـِـش بگیــטּ جــُدایے و سـَفر بـَسـﮧ Ҳ̸Ҳ̸ҳ

Ҳ̸Ҳ̸ҳ بگـیـטּ کـِـه ایـטּ شِــکَسـتـﮧ دِل یــﮧ عـُمـره کـه دلوآپـَسـﮧ Ҳ̸Ҳ̸ҳ

 ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥

 ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥

♥   مـَטּ . مـَטּ مـآلــﮧ تــُو   

♥   تــُو . تــُو مـآلــﮧ مَـטּ   

♥   مـَگــﮧ میـشــﮧ تــُو بـے مـَטּ   

♥   مـَگــﮧ میـشــﮧ مـآ بـے هـَم   

♥   قَسـَمت میـدَم بـه روح پـآک عـآشق خـُـدایــے  

♥   تـآ نفَـس دآرے منــُو پیـش خـُـودت تنـهآ نـذآرے  

♥   قَسـَمت میـدم بـه لَحـظــﮧ هـآے خـوب آشـنآیے  

♥   تـآ نفـَس دآرے نـذآرے بآشـــﮧ از حـَرف جـُـدآیے  

 ♥  •٠·˙ ˙·٠•  ♥

                   

 ♥ هـآنیـــتآمـ دوستـِـت دآرم عــِـشقـَـم انـــتـِظارآمــــُون دآره تمـــُوم میشـــِه نـَفـَسـَـم

                   

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥ قِـصــــﮧ ے نــبــودنِـ تــُـــو ♥

 

▒  قِـصــــﮧ ے نــبــودنِـ تــُـــو    

♥ _ قِـصـﮧ ے نبـودنِـ تـُـو هَنـوزمـ کـِهـ نآتمومـﮧ  _ ♥

♥ _ یـآد حرفـهآے قشـنگِتـ تـآ کـے اینـجآ میمونـﮧ  _ ♥

♥ _ اینـجآ از خـاطرهـ هـآمـونـ یــﮧ قـصـرهـ کآغـذے سـآخـتَمـ  _ ♥

●●•٠·˙ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ ζ͡ἯǻηìŢǻḾ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ  ˙·٠•●   

♥ _  وَلـے بـے تــُـو نَتــُونستـَمـ تَـمــُومِـ بـآزے رو بـآختَمـ  _ ♥

♥ _  ببیـنـ دَستـآے مَـنــُو تـــُو هَـنوزمـ بهـ آسِمونـﮧ _ ♥

♥ _ نَـگو حَـرفـ  اَز جـُــدآیے کـِﮧ مَنـو میسوزونـﮧ  _ ♥

●●•٠·˙ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ ζ͡ἯǻηìŢǻḾ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ  ˙·٠•●   

●●•٠·˙ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ ζ͡ἯǻηìŢǻḾ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ  ˙·٠•●   

♥ _ یـآد اون روزآ مـیـُـوفتَمـ کهـ نَـﮧ غَـمـ نَـﮧ سـآیـهـ بـود _ ♥

♥ _ نـﮧ دل نـآمهربـون و نـﮧ هـزآر گِلایهـ بـود  _ ♥

♥ _ قِـصـﮧ ے نبـودنِـ تـُـو هَنـوزمـ کـِهـ نآتمومـﮧ  _ ♥

♥ _ یـآد حرفـهآے قشـنگِتـ تـآ کـے اینـجآ میمونـﮧ  _ ♥

♥ _ اینـجآ از خـاطرهـ هـآمـونـ یــﮧ قـصـرهـ کآغـذے سـآخـتَمـ  _ ♥

♥ _  وَلـے بـے تــُـو نَتــُونستـَمـ تَـمــُومِـ بـآزے رو بـآختَمـ  _ ♥

●●•٠·˙ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ ζ͡ἯǻηìŢǻḾ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ  ˙·٠•●   

●●•٠·˙ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ ζ͡ἯǻηìŢǻḾ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ  ˙·٠•●   

♥ _ بـیآ مثـل اون قـدیمآ دسـتـ تـو دسـتـ مـن بـزارآ _ ♥

♥ _ اِی فِرشـتـﮧ ے نِجـآتمـ بـرسـونـ بِهـَمـ دِلـارو  _ ♥

♥ _ نمـیخوآمـ تنـهآ بمونـَمـ تـو شَـبهآے پرسِـتارهـ _ ♥

♥ _ نَـگو حَـرفـ  اَز جـُــدآیے کـِﮧ مَنـو میسوزونـﮧ  _ ♥

●●•٠·˙ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ ζ͡ἯǻηìŢǻḾ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ  ˙·٠•●   

♥ _ قِـصـﮧ ے نبـودنِـ تـُـو هَنـوزمـ کـِهـ نآتمومـﮧ  _ ♥

♥ _ یـآد حرفـهآے قشـنگِتـ تـآ کـے اینـجآ میمونـﮧ  _ ♥

♥ _ اینـجآ از خـاطرهـ هـآمـونـ یــﮧ قـصـرهـ کآغـذے سـآخـتَمـ  _ ♥

♥ _  وَلـے بـے تــُـو نَتــُونستـَمـ تَـمــُومِـ بـآزے رو بـآختَمـ  _ ♥

●●•٠·˙ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ ζ͡ἯǻηìŢǻḾ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ  ˙·٠•●   

●●•٠·˙ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ ζ͡ἯǻηìŢǻḾ ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ  ˙·٠•●   

 ▒  ♥ هـآنیـــتآمـ صِـدآیــَتــــ رآ بـﮧ وسـعَتـ حَسـرتـ دیدنَتـ دوستـ دارمـ

 بآ آرزوے دیـدنَـتـ نـدیـدنـَتـ رآ تَحمـُــلـ میـکـُـنَمـ    

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥حرف دلم♥

══════════

ﱢﱟﱞﱡ*ﱡﱞﱟﱢدلم برات تنگ شده عشقمﱢﱟﱞﱡﱡﱞﱟﱢ

══════════

══════════

*دلم برات تنگ شده.....اما من*

*من ميتونم اين دوري رو تحمل كنم*

*به فاصله ها فكر نميكنم ...... ميدوني چرا؟*

* آخه... جاي نگاهت رو نگاهم مونده*

══════════

══════════

*هنوز عطر دستات رو از دستام ميتونم استشمام كنم*

*رد احساست روي دلم جا مونده *

*ميتونم تپشهاي قلبت رو بشمارم*

*چشماي بيقرارت هنوزم دارن باهام حرف ميزنن

══════════

*حالا چطور بگم تنهام؟؟چطور بگم تو نيستي؟*

*چطور بگم با من نيستي؟؟آره!خودت ميدوني*

*ميدوني كه هميشه با مني*

*ميدوني كه تو،توي لحظه لحظه هاي من جاري هستي*

══════════

 

══════════

*آخه...تو،توي قلب مني...آره!تو قلب من*

*براي همينه كه هميشه با مني*

*براي همينه كه حتي يه لحظه هم ازم دور نيستي*

*براي همينه كه ميتونم دوريت رو تحمل كنم*

══════════

*آخه هر وقت دلم برات تنگ ميشه*

*هر وقت حس ميكنم ديگه طاقت ندارم*

*ديگه نميتونم تحمل كنم*

*دستامو ميذارم رو صورتم و يه نفس عميق ميكشم*

══════════

══════════

*دستامو كه بو ميكنم مست ميشم*

*مست از عطر ت. صداي مهربونت رو ميشنوم *

*و آخر همهء اينها...به يه چيز ميرسم*

*به عشق و به تو.....آره...به تو....*

══════════

*اونوقت دلتنگيم بر طرف ميشه*

*اونوقت تو رو نزديكتر از هميشه حس ميكنم*

*اونوقت ديگه تنها نيستم*

*حالا من اين تنهايي رو خيلي خيلي دوسش دارم*

══════════

 

══════════

*به اين تنهايي دل بستم*

*حالا ميدونم كه اين تنهايي خالي نيست*

*پر از ياد عشقه.. پر از اشكهاي گرم عاشقونه *

══════════

══════════

**عاشقتم اشکانم **

══════════

* کاش می دانستی*

*کاش می دانستی من سکوتم حرف است*

*امشب بغض های تنهایی من دوباره می شکند*

*چشمانم بس که باریده تحمل نور مهتاب را هم ندارد *

*آخ که چقدر تنهایم*

  ζ͡ÂŜĥҚǻηǻḾ ζ͡ÂŜĥễĢĥễŢǻḾ

*دل بیچاره ام بس که سنگ صبورم بوده خرد شده*

*و انگشتانم بس که برایت نوشته خسته*

*روبروی آئینه نشسته ام... آیا این منم؟*

*شکسته...

*دلتنگ...

*تنها... 

══════════

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥ ولنتاین مبارک هـــآنیــتآم ♥

  

●●•٠·˙  ▒▒   ▒▒    ˙·٠•●   

ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ هــــانیــــتام ولــــنتاینمون مـــبارک عشـــــق ابــــــدیـــــم ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ

●●•٠·˙  ▒▒   ▒▒    ˙·٠•●   

از هم دور مي شويم و خودمان را عادت مي دهيم

شب که مي شود بي آنکه بدانيم ، هوس با هم بودن مي کنيم ...  

اما هر دو يک چيز را خوب مي دانيم که همديگر را دوست داريم

از اينکه بخواهيم روياهايمان را با غريبه اي ديگر قسمت کنيم

هراس داريم ...

دنيايمان به هم تعلق دارد

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

از اينکه به خاطر حادثه اي اشک در چشمان يکي از ما بنشيند

از غصه مي ميريم ...

پس تکليف من و تو چيست ، اين همه دلتنگي براي کيست ؟

وقتي از عشق گريزانيم ، اين ادعا که با هميم عاشقي نيست !

بيا اين بار که همديگر را ديديم ، براي يک بار روبروي هم بنشينيم ...

ะะะ ะะะ ะะะ 

تو بگو زندگي ، من مي نويسم زندگيم تويي

تو بگو عشق ، من فرياد مي زنم عشقم تويي

ะะะ ะะะ ะะะ 

من مي گويم تنها ، تو بگو تنهايي بي من

من مي نويسم دلتنگ ، تو بگو هميشه دلتنگي بي من ...

ะะะ ะะะ ะะะ 

دنيا که به آخر نمي رسد !

اينگونه خيره در نگاه عاشقانه هم ، در يک کلمه ، اعتراف 

احساسمان را ببينيم

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

 

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

روزهای زندگی ام گرم میگذرد با تو ، به گرمای لحظه هایی که تو در آغوشمی

با تو گرم هستم و نمیسوزد عشقمان ، ای خورشید خاموش نشدنی

ะะะ ะะะ ะะะ 

همچو یک رود که آرام میگذرد

عشق ما نیز آرام میگذرد و تویی سرچشمه زلال این دل

ساعت عشق مان تمام لحظه های زندگیست

ثانیه هایی که پر از عطر و بوی عاشقیست

ะะะ ะะะ ะะะ 

ای جان من ، مهربانی و محبتهایت ، وفاداری و عشق این روزهایت

  امیدی است برای خوشبختی فردایت  

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

میدانم همیشه همینگونه که هستی خواهی ماند

مثل یک گل به پاکی چشمهایت

به وسعت دنیای بی همتایت

ะะะ ะะะ ะะะ 

هوای تو را میخواهم در این حال دلتنگی ، امواجی از یاد تو را میخواهم  

در دریای خاطره های به یادماندنی

همنفسمی ، ای که با تو یک نفس عاشقم

همزبانمی ، ای که با تو یک صدا برایت احساسات عاشقانه ام را میگویم

حرفی نمانده جز سکوت بین من و چشمانت 

که در این سکوت میتوان یک دنیا عشق را خواند

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

چه با شوق میخوانم چشمانت را و چه عاشقانه گرفته ایم دستهای هم را

گفتی دستهایم گرم است، گفتم عزیزم این چشمهای تو است   

که مرا به آتش کشیده است

ะะะ ะะะ ะะะ 

همه ی دنیا فریاد عشق ما را شنیده است

هنوز هم نگاهم به نگاهت دوخته است

چقدر قلبت زیباست...

ะะะ ะะะ ะะะ 

چه بی انتهاست قصر عشق تو و من 

چه خوشبختم از اینکه اینجا هستم ،در کنار تو

تویی که برایم از همه چیز بالاتری و از همه کس عزیزتر

میخوانمت تا دلم آرام بماند

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

ะะะ ะะะ عشقـــم هـــانیتـــــام دوستت دارم عــــزیزه دلــــــم ะะะ ะะะ

ะะะ ะะะ میبوسمــــــت نفــــــــسم ะะะ ะะะ

ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ ะะะ

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥ ولنتاین مبارک اشـــکـآنــم ♥

≈ۣۜVẫÎễηŢìηễ ≈ۣۜḾỗBẫŖẫҚ≈

 ≈ۣۜAŜĥҚǻηǻḾ ≈ۣۜAŜĥễĢĥễŢǻḾ≈

•**•روزهای دور از تو را هرگز نخواهم شمرد ، تا همیشه بگویم همین دیروز بود •**•

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥نگران و دلتنگیم همیشه گیست...♥

ღღღღღღ

   ღღ نـــــــ ـــــبض مـــ ـــــن ღღ

فقط برای دوست داشتن تو می زنه

قلب من فقط برای عشق تو جا داره

بودن من فقط برای از تو لبریز شدنه

تا جایی که بتونم فریادت می زنم عشقم

تا جایی که بتونم اسمتو صدا می کنم

تا جایی که می تونم می گم دوستت دارم هانیتام

ღღღღღღ

ღღღღღღ

هانیتای من تو ستاره ای هستی در آسمان دلم که هیچگاه خاموش نمیشوی

    ღتو خاطره ای هستی ماندگار در دفتر دلم که فراموش نمیشوی ღ     

همیشه تو را در میان قلبم میفشارم تا حس کنی

     تپشهای قلبی را که یک نفس عاشقانه برایت میتپد ღ     

ღღღღღღ

از وقتی آمدی بی خیال تمام غمهای دنیا شدم 

    ღ و تو چه عاشقانه شاد کردی خانه قلبم را ღ     

از وقتی آمدی گرم نگه داشتی همیشه آغوشم را

 ღعطر تنت پیچیده فضای عاشقانه دلم راღ  

ღღღღღღ

همیشه پرتو عشق تو در نگاهم میتابد ، همیشه دلم به داشتن تو می بالد

      ღ دستانم دستان را میخواهد و اینجاست که گلویم ترانه فریاد عشق تو را میخواند ღ        

هانیتام دلم تو را میخواهد ، دلم تو را میخواهد

به عشقت تکیه کرده ام سالها ، نترسیدم از جدایی و اشکها

ღღღღღღ

عشق را آنگونه که هست دیدم و تو را آنگونه که بودی خواستم

هانیتای من تو را همین گونه که هستی میخواهم

 ღ چون همین گونه مرا عاشق خودت کردی

 ღ همینگونه مرا اسیر عشق و محبتهایت کردی

از وقتی آمدی ، آمدنت برایم یک حادثه شیرین در زندگی ام بود

ღღღღღღ

ღღღღღღ

گرچه میترسیدم از پایان راه اما شدم تا اینجا که رسیده ایم در کنار ماه...

هانیتام چقدر برای داشتنت سختی کشیدم و با دلتنگیت سر کردم و اشک ریختم

  ღچقدر لحظه شماری میکردم که تو مال من شوی ، حالا مال من هستی و من بی نیاز

برای داشتنت شب و روز کارم شده بود راز و نیاز ...

ღღღღღღ

    ღنگاهم مال تو هست ، دلم گرفتار تو است

هانیتای من من تو را دارم و به هیچکس جز تو نمی اندیشم

 ღمال من هستی و همین است که من زنده هستم

در قلبم هستی همین است که همیشه شاد هستم

جنس نگاهت درخشان بود که قلبم عاشق چشمانت شد

ღღღღღღ

و اینگونه همه روزهایم فدای یک روز با تو بودن شد

 ღو حالا میخواهم تمام عمرم را فدای عشق بی پایانت کنم ...

تو مثل و مانندی نداری ، تو فرشته ای و در قلبت جای تاریکی نداری

هانیتای من تو ستاره ای هستی در آسمان دلم که هیچگاه خاموش نمیشوی ...

ღღღღღღ

 

ღღღღღღ

همیشه باش که بی تو عذاب میکشم

میتوانم سختی های دنیا را بی تو روی دوش بکشم

همیشه باش که بدجور نیاز دارم به تو 

 ღباز هم محبتی به قلبم کن که زندگی ام را مدیونم به تو

ღღღღღღ

تو آمدی و عشق را دوباره پیدا کردم ، آن عشق بی معنا برایم بامعنا شد  

و همین شد که قلبم دوباره جان گرفت…

بمان و یاری کن مرا ، تا پایان این راه همراهی کن مرا ، نگذار تنها بمانم 

نگذار در این راه بی همسفر باقی بمانم

ღღღღღღ

بیا و در حق دلم عاشقی کن

 ღبیا و برای یک بار هم که شده عشق را آنطور که هست برایم معنی کنღ 

درک کن ، میترسم ، بس که دلم زیر پاهای بی محبت دیگران افتاد و له شد

زندگی برایم یک داستان بدون عشق شد ….

تو آمدی و باز هم فکرم درگیر شد دلم به لرزه افتاد و لحظات با تو بودن نفسگیر شد

ღღღღღღ

ღღღღღღ

دیگر جایی برای غمهای تازه ندارم بس که خسته ام

نفسی برای فرار از خستگی ندارم

دل بسته ام به تو و نگاهی کن به من ، شک نکن به احساسات قلب من …

 ღدستانم بگیر و آرامم کن ، اینک که با توام

ღღღღღღ

اینک که دلم را به دریای دلت زدم و محو امواج توام

مرا با دستهای خودت غرق نکن….

هانیتای من همیشه باش که بی تو عذاب میکشم 

 ღامروز از ته دل با من باش ، که بی تو همان تنها و بی کس دیروز میشوم

ღღღღღღ

ღღღღღღ

به قطره قطره های گریه هام قسم که بی تو بی پناه و بی کسم

  دوست دار همیشگی تو اشکان  ღ

 نیمه گـُمشده ام نیستی که بـا نیمه ی دیگــر به جُستجویت برخیزم

  تو… تمام گُمشده منی

ღღღღღღ

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥اشکانم♥

▓نقـ ـاش نیســ ـ ـتم! امـ ـا تمـ ـام ِ لحـ ـ ـظـ ـه های ِ بی تـ ـ ـو بـ ـ ـودن را درد میکشـ ـ ـم

*▒ آیینه ی اتاقــ ـ ـت را با آیینه ی اتاقــ ـ ـم عوض می کنــ ـ ـم

این که فقط من را نشــ ـ ـان می دهــ ـ ـد ▓*▒  

 

 

*اشکهای من از غصه نیست

فقط...

چشمهای من خجالتیست

چشمانم به وقت دیدنت " عرق " میکند !

 اما...

تو این را باور نکن...

غصه از اشکهای من میبارد*

* تنها برای چشمان تو می نویسم که نگاهت تکراری از آسمان است...

تو همانی هستی که بهار را برایم به ارمغان آوردی و من همانی هستم *

* که به عشقت وفادار مانده ام و روزهای بی تو را در دفتر دلم شمارش کردم...

لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پُر شیار ...*

*لمس کن لحظه هایم را ...

تویی که می دانی من چگونه عاشقت هستم* 

 

*▒ دلـــ ـتـ ــنـ ــگـ ــــم . . . !

بــ ـــراي كـ ــسـ ـــي . . .

كـــــ ــه . . . !

 مــ ــدتــ ــهــ ـــاسـ ــتــ ـــ . . .

بـــ ـــي آنـــ ــكــــ ـــه . . .

بـــ ــــاشـــ ــد . . .

*▒ زنـ ــــدگــ ــي اش كــ ـــردم . . . ! مـــرا بـــبــخـــش کـــه ســـاده بــــــودنــــم . . .

 دلــــتــــــــ را زد . . .

 مـــرا بـــبـــخـــش اگـــر عـــشــق ورزیـــدنـــم . . .

 چــــشـــمــــانـــتـــــ را بــــســـتـــــــ . . .

 مــی روم تـــا آنــان کــه تــــوانـــا تــــرنــــــــد . . .

تــــــو را بـــه آرامش بــــرســــانــنــد . . .

  از مـــــن دوری . . .                                

دور بـــــــاش امــــا نــــــــزدیـــــــکــــــــ . . .

 مـــــــن . . . !                                  

 از نــــزدیــکــــــــــ بــــــــودن هـــای دور مـــی تــــــرسم . . .

*حضورتــ ــ در قلبمــ مثـل نفـ ـس کشيدن استــ ــ , آرامــ , بے صدا , امـا هميشگی*

اشـ ـکانم

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥نفسم♥

҈*҈ نفســـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ م ҈*҈

 

҈*҈҈*҈҈*҈

҈*҈ احســ ـاااس می کـــ ــنم مــ ـ‌ـرده ام 

 نفســ ـت را از من دور می کنی ҈*҈

 ҈*҈ نفســ ـ ـم بند می آید

 چـــ ـ ـرا نفــ ـ ـس نمی کشــ ـ ـی؟ ҈*҈ 

҈*҈҈*҈҈*҈

҈*҈҈*҈҈*҈

҈*҈ بی تو...

 لحظه ها میــــ گذرند ...

҈*҈ دیگر شمـار لحظه هایی که بیـــــــ تو تلف شده اند را نمــــــ دانم ...

 بیــــــ تو مشرق آسمانم خاموش است ... 

҈*҈ شبم تاریک و طولانیست ...

 تنها به هوایـــــــــ تماشایــــــــ طلوع چشمان توست ...

҈*҈ که چشمــانم را هنوز نبسته ام ...

 من منتظرم تا ببینمت ...

҈*҈ فقط یکبار  برای اولین و آخرین بار ...

 دوباره عاشقت میشم ...

҈*҈҈*҈҈*҈

 

҈*҈҈*҈҈*҈

҈*҈ پنجـ ـ‌ـ ـره ی بـ ـاران خــ‌ـ ـ ـورده ات را بـ ـاز کـ‌ ـن ҈*҈

҈*҈ چـ ـند سـ‌ ـ ـطر پس از بـ‌‌ ـاران ҈*҈

҈*҈ چشـ ـمهایم را ببین که هوایت دیوانه شـ ـ ـان کـ‌ ـرده ҈*҈

҈*҈ دلـــــــ ـ‌ ـــ ــــم برایت تنــ ـ‌‌ ــگ اسـ ـت.. .҈*҈

҈*҈҈*҈҈*҈

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥از دلم دلگیرم♥

اَز دلـَــم دلـگیـــرَم

از " تـــو " دلـگیـــر نیستَــــم . . .

اَز دلـَــم دلـگیـــرَم !

کــــه نَبــــودَنـتــــ را صَبــــورانــــه تحمـــــل میکـنَــــد . . .

بـی هیـــچ شِـکــــوه ای ...!!!

 

دوست دارم براي ِ آغوشت بميـــ رم ...

 

دلم می خواد وقتی " پُر از غصه ام "

جسمم رو محکم در اغوش بکشی

تا بفهمم

چقدر دوستم داری .

 

وقتـے نباشـے ٬

فرقـے نمـےکند کـــ ِ شنبه است ... یا سه شنبه !

تمام ِ روز ها ٬

جمعه است ٬

و

زندگـے تعطیل

 .....

دوســتــم داری

می دانــم باز- دوست دارم کــه

بـپــرســم گــاهی دوستـــــ دارم کـــه

بــدانــم امـروز- مـثـل دیــروز مــرا مـــی خــواهـی"

دوســـتـــم داری؟؟؟

 

شبهاے بے قرارے را هیچ وقتــ ــــ پایانے نخواهد بود

 

با تمام دلبستگی هایم باید روزی بروم
روزی که در تمام شبهای مردۀ زندگیم

حتی به خواب هم نمی دیدم!
رفتن از جایی که در هوایش نفس کشیدم


و عاشق شدم
وتمام از دست داده هایم را بدست آورده ام

عاشق دلی شدم به نرمی و لطافت ابرها، ابری
که وقتی می گریید و می بارید


وجود تشنه ام را سیراب می کرد

 دلــم بـــرات تنــگ میشـه عـــشقـم

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥ همدم من ♥

 ●●•٠·˙  ▒▒   ▒▒  ˙·٠•●●

  ღنـــــــــــــــــــــرو از آغــــــــــــــــــــوشم

●●•٠·˙  ▒▒   ▒▒  ˙·٠•●●

کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه

خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه 

کنارم هستی و باز هم  بهونه هامو میگیرم

میگم وای چقدر سرده میام دستاتو میگیرم

یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم

از اینجا تا دم در هم بری دلشوره میگیرم  

فقط تو فکر این عشقم تو فکر بودن با هم

محاله پیش من باشی برم سرگرم کاری شم

میدونم که یه وقت هایی دلت میگیره از کارم

روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم

●●•٠·˙  ▒▒   ▒▒  ˙·٠•●●

●●•٠·˙  ▒▒   ▒▒  ˙·٠•●●

تو هم مثل منی انگار از این دلتنگی ها داری

تو هم از بس منو میخوای یه جورایی خود آزاری

کنارم هستی و انگار همین نزدیکیاست دریا

مگه موهاتو وا کردی که موجش اومده اینجا

قشنگه ردپای عشق میاد زیر چتر برف

اگه حاله منو داری می فهمی یعنی چی این حرف

میدونم که یه وقت های دلت میگیره از کارم

روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم

تو هم مثل منی انگار از این دلتنگی ها داری

تو هم از بس منو میخوای یه جورایی خود آزاری

●●•٠·˙  ▒▒   ▒▒  ˙·٠•●●

●●•٠·˙  ▒▒   ▒▒  ˙·٠•●● 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط اشکان  | 

♥تنها بهونه ی زندگیم خداحافظ♥

 -تنهـَـ ا بهونــًـه ے زندگیــَـ ـم

•❤•*اشــــــ ـــــکانم*•❤•

•❤•*•❤••❤•*•❤•

•❤•*•❤••❤•*•❤•

وقتـے برم... 

طعم همـﮧ چــیــز 

عوض مـے شــــود... 

حتے طعم اشڪـ هـــــایـم...

بــاور ڪن...

•❤•*•❤••❤•*•❤•

خـــــــ ــــــداحافظ عــــــ ـــــــشق مــــ ـــن

•❤•*•❤••❤•*•❤•

 

•❤•*•❤••❤•*•❤•

یه نـ ــ ـگاه عاشــ ـ‌ ـقــ ـ‌ ـونه

با یه بغــ ـض بی بهــ ـونه

می نویـســ‌ ـ‌ ـم تا بدونــ ـی

یـ ـاد تـ ـو، تـ ـو دل می مــ ـونه

•❤•*•❤••❤•*•❤•

  یادته وقتـ ـی می رفتـ‌ـ‌ م

دم به دم نگـ ـات می کـ ـردم

بغض سـ ـنگین توی چشـ ـمام

گفتـ ـم: صبر کـ ـن برمی گـ ـردم

•❤•*•❤••❤•*•❤•

 

•❤•*•❤••❤•*•❤•

یـ ـادته قسـ ـم می خـ ـوردم

عـ ـزیزم بی تو میمــ ـ‌‌ ـیرم

امـ ـا حـ ـالا که مـ ـن   نیستـ ـم  

مـ ـن با دلتنگـ ـ‌ـ ـی اسـ ـیرم

•❤•*•❤••❤•*•❤•

یـ ـادمـ ـه وقتـ ـی می گفتـ ـم

به خـ ـدا نمیـ ـری از یـ ـاد

آه سـ ـردی می کـشـ ـیدی

توی قلبـ ـم مثل فریـ ـاد

•❤•*•❤••❤•*•❤•

 

•❤•*•❤••❤•*•❤•

امـ ـا حـ ـالا که مـن نیستـ ـم

حـ ـال و روزتـ ـم خـ‌ـ ـرابه

آخـ‌ ـر قصـ ـه ی عـ ـاشـ ـ ـق

اشـ ـک و ماتم و سـ ـرابه

•❤•*•❤••❤•*•❤•

اما حـ ـالا که مـی بینـ ـم

بـ ـی تـ ـو دل رنگـ ـی نـ ـداره

توی آسـ ـمـ ـون چشـ ـمام

غـ ـروبا بـ ـارون می بـ ـاره

•❤•*•❤••❤•*•❤•

 

•❤•*•❤••❤•*•❤•

می دونـ ـی طاقـ ـت نـ ـدارم

اشـ ـک چـ ــشماتوبـ ــبینم

با غـ ـم و غصـ ـه اسـ ـیرم

حـ ـاضرم بــ ـرات بـ ـــمیرم

•❤•*•❤••❤•*•❤•

 

•❤•*•❤••❤•*•❤•

عــــــــزیز دلـــــم عشــــــقم بــدون هـــر جـــای دنـــیا کـــه بـــاشم

بـــه یــــادت نــــــفس می کـــــــــشم

اشــــــکانم

•❤•*•❤••❤•*•❤•

 

•❤•*•❤••❤•*•❤•

خـــــــ ــــــداحافظ

...............

•❤•*•❤••❤•*•❤•

•❤•*•❤••❤•*•❤•

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

♥بي تو تمومه دنيام♥

ะะะ ะะะ بـــــــــي تـــــــــو ะะะ ะะะ

ะะะبزار اسمم روي اسم تو بمونهะะะ

ะะะنزار اين جدايي دسامو بخونهะะะ

ะะะنزار اين روزاي خوبمون تموم شهะะะ

ะะะنميخوام كه زندگيم بي تو حروم شهะะะ

ะะะدل من هيچكسو غير تو نميخوادะะะ

ะะะبا دل هيچكي به جز تو راه نميادะะะ

ะะะآخه تو عشقمي جز تو كيو دارمะะะ

ะะะكه شبا سر روي شونه هاش بزارمะะะ

 

ะะะبي تـــــــــــو تمــــــــومه دنــــــــيامะะะ

ะะะبي تــــــو حــــــرومه رويــــــامะะะ 

ะะะايـن دل بي تـو مي ميرهะะะ

ะะะدنيام بـي تـو هيچهะะะ

ะะะعطر تو مي پيچهะะะ

ะะะايــــن دل بـــي تــــــــو مـي مــيرهะะะ

ะะะفكر مي كردم كه برات زياديم خسته شديะะะ

ะะะعزيزم نفهميدم شايد تو وابسته شديะะะ

ะะะكاش بدوني كه نگاتو به يه دنيا نميدمะะะ

ะะะعشق من بوديو من بودنتو نفهميدمะะะ

 

ะะะبي تـــــــــــو تمــــــــومه دنــــــــيامะะะ

ะะะبي تــــــو حــــــرومه رويــــــامะะะ

ะะะايـن دل بي تـو مي ميرهะะะ

ะะะدنيام بـي تـو هيچهะะะ

ะะะعطر تو مي پيچهะะะ

ะะะايــــن دل بـــي تــــــــو مـي مــيرهะะะ

 

ะะะะبرای نفــ ـ‌‌ـ‌ ـس کشیدنت است که نفــ ـ‌‌‌ ‌ــ‌ ـس می کشمะะะะ

+ نوشته شده در  ساعت   توسط هانیتا نفس  | 

مطالب قدیمی‌تر